PRIVACY VERKLARING ADVOCATENKANTOOR SWART

Algemeen

Advocatenkantoor Swart respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Advocatenkantoor Swart verwerkt.

Verwerkingsantwoordelijke en communicatie

Advocatenkantoor Swart verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

Advocatenkantoor Swart verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden (overigens niet limitatief):

- het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures

- het aanvragen van door de Staat gefinancierde rechtsbijstand

- het innen van declaraties

- advisering, bemiddeling/mediation en verwijzing

- voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

- marketing- en communicatie activiteiten

- werving en selectie (sollicitatie)

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Advocatenkantoor Swart verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

- achternaam, voornamen, geslacht, titels

- geboortedatum, -plaats, -land, nationaliteit

- BSN

- soort identiteitsbewijs + nummer identiteitsbewijs + vervaldatum

- woonadres en postadres

- telefoon-/faxnummers

- emailadressen

- i.v.m. het aanvragen van door de Staat gefinancierde rechtsbijstand: ook de bovenstaande gegevens van de inwonende partner van de rechtzoekende

- i.v.m. het voeren van procedures en mediation- dan wel bemiddelingsgesprekken: ook de bovenstaande gegevens van de kinderen van de rechtzoekende

- bij bedrijven dan wel eenmanszaken/zzp-ers: de gegevens van de Kamer van Koophandel en andere publicaties van het handelsregister

- daarnaast worden er – afhankelijk van de soort zaak – ook financiële gegevens opgevraagd

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt [naam advocatenkantoor] omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Advocatenkantoor Swart verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

- wettelijke verplichting

- uitvoering van een overeenkomst

- verkregen toestemming van betrokkene(n)

- gerechtvaardigd belang

Delen van persoonsgegevens met derden

Advocatenkantoor Swart deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Advocatenkantoor Swart, zoals een IT-leverancier, of zoals de Raad voor Rechtsbijstand, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Advocatenkantoor Swart persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Advocatenkantoor Swart uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Advocatenkantoor Swart ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   

Beveiliging persoonsgegevens

Advocatenkantoor Swart hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Advocatenkantoor Swart gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Advocatenkantoor Swart in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Advocatenkantoor Swart bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Advocatenkantoor Swart aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Advocatenkantoor Swart

Vughtstraat 3

4701 NJ Roosendaal

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Advocatenkantoor Swart neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website(s) van Advocatenkantoor Swart (www.advocatenkantoorswart-roosendaal.nl www.arbeidsrechtroosendaal.nl www.roosendaalmediation.nl ) zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Advocatenkantoor Swart houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Advocatenkantoor Swart houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Advocatenkantoor Swart verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Advocatenkantoor Swart te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Advocatenkantoor Swart op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Advocatenkantoor Swart maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van [naam advocatenkantoor] geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. [naam advocatenkantoor] heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website(s) biedt Advocatenkantoor Swart een blog aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Advocatenkantoor Swart is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Advocatenkantoor Swart dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.   

Aanpassing privacy statement

Advocatenkantoor Swart heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s) www.advocatenkantoorswart-roosendaal.nl  www.arbeidsrechtroosendaal.nl  www.roosendaalmediation.nl .

Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. L.E. Swart.

Deze privacy verklaring is op d.d. 25-05-2018 vastgesteld.

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en/of voor algemeen gebruik.

Advocatenkantoor Swart staat op geen enkele wijze in voor de juistheid, volledigheid en/of voortdurende actualiteit van de informatie.

Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Advocatenkantoor Swart aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook, ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze website en/of de (on)bereikbaarheid van deze website

 

Beroepsverenigingen

Mr. Swart is lid van de volgende verenigingen:

  • Vereniging Nederlandse Jeugdrecht Advocaten
  • Nederlandse Mediatorsvereniging
  • Vereniging de Jonge Balie Breda
  • Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht
  • Europese Beweging Nederland
  • Vereniging voor Democratisch Europa

 

aangesloten bij

ADVOCATENKANTOOR SWART is aangesloten bij MFN Registermediator

  De Geschillencommissie  

De beroepsvereniging voor professionals in mediation