Jeugdrecht

Als ouders gaan scheiden en er zijn kinderen in het spel, dan moet er een ouderschapsplan worden opgesteld waarin alle afspraken staan voor nu en in de toekomst over de kinderen.

Het is mogelijk dat ouders zelf een ouderschapsplan opstellen, maar dit kan natuurlijk ook onder begeleiding van een mediator. Mr. Swart kan u als geaccrediteerd familiemediator begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan.

Lukt het niet om een ouderschapsplan op te stellen en ontstaan er problemen rond de omgang tussen de ouder waar de kinderen niet wonen en de verzorgende ouder, dan kan het gebeuren dat de rechter de beslissing uiteindelijk moet nemen.

Kinderverhoor

Als een kind 12 jaar of ouder is, wordt het kind uitgenodigd door de rechter voor een ´kinderverhoor´. Dit klinkt erger dan het is. Meestal duurt het ongeveer 10 minuten. De rechter stelt het kind vragen over of het kind het eens is met de afspraken die zijn gemaakt, hoe het met het kind gaat etc. De rechter bepaalt uiteindelijk zelf wat hij/zij het beste vindt voor het kind. Als het kind niet naar de rechtbank wilt komen, kan het ook zelf een brief aan de rechter schrijven.

De rechtbank heeft een folder opgesteld over het kinderverhoor. Deze folder is op kantoor te verkrijgen.

Jeugdrecht

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing

De Raad voor de Kinderbescherming kan de rechtbank verzoeken een kind onder toezicht te laten stellen wat dan meestal door Bureau Jeugdzorg wordt uitgevoerd. Als het kind 12 jaar of ouder is, kan het ook tijdens het kinderverhoor de rechter zijn mening laten weten. Ouders kunnen zich tijdens een zitting laten bijstaan door een advocaat.

Door de rechtbank wordt een in het jeugdrecht gespecialiseerde advocaat benoemd als advocaat van de minderjarige als er een verzoek tot het verlenen van een machtiging voor een gesloten uithuisplaatsing wordt ingediend door een gecertificeerde instelling of gemeente. Mr. Swart wordt regelmatig benoemd tot advocaat van de minderjarige. De advocaat bereidt samen met het kind de rechtszaak voor. Ook bezoekt de advocaat het kind als hij/zij als uit huis geplaatst is. Is dat niet het geval, dan kan er een afspraak op kantoor worden gemaakt.

Bijzonder curator

Als er sprake is van een conflict met de ouders of met de voogd is het mogelijk om een bijzonder curator te laten benoemen die de belangen van de kinderen behartigt. Meestal is deze curator een (gespecialiseerde) advocaat. Bij de rechtbank te Breda wordt de bijzonder curator meestal benoemd door de rechter als er sprake is van afstammingszaken (erkenning van de kinderen). Het is de bedoeling dat het instrument van de bijzonder curator ook meer in conflicten bij echtscheidingen, alimentatie en gezag-/omgangszaken wordt ingeschakeld. Momenteel gebeurt dit alleen bij zeer ingewikkelde echtscheidingen.

Een bijzonder curator vertegenwoordigt de belangen van de minderjarige en heeft een bemiddelende rol. Is het niet mogelijk om het probleem op te lossen, dan vertegenwoordigt de bijzonder curator de minderjarige in de rechtszaak.

Kinderen kunnen zelf om een bijzonder curator vragen, maar ook belanghebbenden zoals ouders kunnen dat doen door middel van het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank.

Mr. Swart treedt regelmatig op als bijzonder curator. Kinderen hebben niet zomaar toegang tot de rechtbank. Voor meer informatie kunt u met haar contact opnemen.

Strafrecht

Minderjarigen kunnen natuurlijk ook in aanraking komen met politie en justitie. Mr. Swart neemt deel aan de piketregeling voor minderjarigen en wordt, mocht er een minderjarige aangehouden worden, naar het politiebureau geroepen om de minderjarige bij te staan. Concreet betekent dit dat er kort met de minderjarige wordt gesproken over wat er is gebeurd en wat er na aanhouding gaat gebeuren. Er is op dat moment nog niets over de zaak bekend. Het is mogelijk dat de politie de minderjarige daarna gaat verhoren. Mocht de minderjarige dit wensen, dan kan mr. Swart één verhoor bijwonen.

De minderjarige kan ook kiezen voor een andere vertrouwenspersoon, zoals een ouder of voogd. De minderjarige kan ook afstand doen van bijstand bij verhoor. Mocht de minderjarige in verzekering gesteld worden, dan zal hij/zij ook voorgeleid worden aan de rechter-commissaris op de rechtbank. Mr. Swart staat hem/haar dan bij bij dat gesprek. De ouders/verzorgers moeten ook bij dat gesprek aanwezig zijn.

Daarna gaat de strafzaak lopen en zal de minderjarige, indien hij niet vastgehouden wordt, na een aantal maanden op zitting moeten verschijnen. Dit kan een zitting bij de Officier van Justitie zijn als de Officier een taakstraf of boete wil aanbieden. De zaak komt dan niet voor de kinderrechter als het aanbod van de Officier wordt geaccepteerd en de boete betaald/taakstraf uitgevoerd wordt.

De andere mogelijkheid is dat er een dagvaarding volgt en dat de zaak door de kinderrechter behandeld wordt. In dat geval zal mr. Swart de minderjarige begeleiden en verdedigen bij de rechtszaak.

Deze informatie is slechts een verkorte weergave. Voor meer informatie kunnen zowel kinderen als ouders contact opnemen.

Mr. Swart heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: Personen- en Familierecht (waaronder Jeugdbeschermingsrecht) en Strafrecht (jeugdstrafrecht).

Deze registratie verplicht Mr. Swart elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

NEEM CONTACT MET ONS OP

ADVOCATENKANTOOR SWART IS WERKZAAM IN DIVERSE RECHTSGEBIEDEN. 
NEEM CONTACT OP VOOR EEN AFSPRAAK!

Logo Advocatenkantoor Swart

Vughtstraat 3, 4701 NJ Roosendaal

MfN Registermediator
De Geschillencommissie
NMv de beroepsvereniging voor professionals in mediation
High Trust keurmerk.