Familierecht

Familierecht (2)

11 juni 2019 Gepubliceerd in Familierecht Geschreven door

Wet herziening partneralimentatie

Op 21 mei 2019 is het wetsvoorstel voor de herziening van het stelsel van partneralimentatie aangenomen door de Eerste Kamer.

De huidige maximale termijn van 12 jaar staat al erg lang ter discussie. Bij relatief korte huwelijken wordt een termijn van 12 jaar tegenwoordig vaak als onredelijk gezien. Nu het wetsvoorstel is aangenomen komt daar verandering in.

Wat houdt de nieuwe wet in?

De gemiddelde duur van partneralimentatie wordt verkort. Voorheen gold de termijn van maximaal 12 jaar. Volgens de nieuwe wet wordt de termijn waarover partneralimentatie wordt betaald afhankelijk van de duur van het huwelijk. De wet gaat uit van de helft van de duur van het huwelijk met als maximum 5 jaar.

Wel zijn er enkele uitzonderingen:


- huwelijken die langer geduurd hebben dan 15 jaar waarbij degene die de partneralimentatie zal ontvangen maximaal 10 jaar jonger is dan de AOW-leeftijd. In die situatie geldt dat de partneralimentatie pas eindigt op het moment waarop de AOW-leeftijd wordt bereikt (door degene die de alimentatie ontvangt). De duur is dan maximaal 10 jaar.
- huwelijken met jongen kinderen onder de 12 jaar. In deze situatie loopt de verplichting om partneralimentatie te betalen door totdat het jongste kind 12 jaar wordt. Dit betekent in theorie dat er dan maximaal 12 jaar betaald dient te worden.

Er geldt nog een uitzondering welke vervalt na een aantal jaren en wel de volgende. Degenen die 50 jaar en ouder zijn en die langer dan 15 jaar gehuwd zijn hebben recht op 10 jaar partneralimentatie. Deze uitzondering vervalt in 2027.

Deze nieuwe wet treedt - naar verwachting - in werking op 01-01-2020.

Het is belangrijk zich te realiseren dat deze wet alleen geldt voor zogenaamde "nieuwe gevallen". Als er al een procedure (bijvoorbeeld een echtscheidingsprocedure) is gestart of als er al een bijdrage is vastgesteld door de rechter, blijft de oude termijn van maximaal 12 jaar gelden.

-----

Over de werking van de nieuwe wet is natuurlijk nog niet veel bekend. Er zijn nog geen uitspraken gedaan door de rechtbanken. Er is dus ook geen zgn.  "jurisprudentie". De tijd zal het leren.

Hoe werkt het in de praktijk? Wilt u weten of het voor u verstandig is om toch nog in 2019 een verzoekschrift in te dienen om zo onder het oude systeem te vallen, neem dan contact op met mw. mr. L.E. Swart.

Lees meer
19 maart 2019 Gepubliceerd in Familierecht Geschreven door

Nalatenschap beneficiair aanvaarden?

Stel: een dierbare overlijdt, u regelt de zaken voor diegene, zegt abonnementen op, verwerkt de administratie. En dan? Dan staat er ineens een deurwaarder bij u op de stoep met een vordering en die gaat beslag leggen op uw spullen, auto, bankrekening etc.!

U heeft de erfenis aanvaardt zegt men en u krijgt nu ineens een vordering aan de broek terwijl u niets afwist van het bestaan van die vordering. Wat nu?

De wet geeft u middels artikel 4:194a van het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid om een verzoek bij de kantonrechter in te dienen voor een machtiging om alsnog de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Het beneficiair aanvaarden betekent dat u alleen de lusten krijgt, dus alleen het positieve saldo als dat er is.

Wanneer is er sprake van aanvaarding van een nalatenschap/erfenis? Veel mensen denken dat een nalatenschap pas bewust wordt aanvaard wanneer de erfgenamen een verklaring afleggen, naar de notaris moeten etc.

Echter, veel mensen hebben geen testament opgesteld en hebben bijvoorbeeld geen groot vermogen waarover erfbelasting betaald moet worden. De erfgenamen handelen dan zelf de nalatenschap af. Het regelen van praktische zaken, zoals het opheffen van bankrekeningen, het regelen van de administratie, opzeggen van abonnementen, het leeghalen van een woning etc. betekent dat u de nalatenschap zuiver heeft aanvaard - met alle gevolgen van dien!

Als u de nalatenschap heeft aanvaard, krijgt u in feite de lusten en de lasten van die nalatenschap. Als er dus schulden zijn, dan komen de schuldeisers naar u toe. Dit kan zeer vervelend zijn wanneer het grote schulden zijn.

Gelukkig heeft de wetgever de mogelijkheid gecreëerd om achteraf alsnog de nalatenschap beneficiair te kunnen aanvaarden. Wel moet u natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zo mag de erfgenaam na zuivere aanvaarding van de nalatenschap pas bekend worden met een schuld die hij/zij niet kende en ook niet behoorde te kennen. Daarnaast moet het verzoek bij de kantonrechter binnen 3 maanden na die ontdekking ingediend zijn.

U begrijpt dat u aan moet tonen dat u niets wist van de vordering én dat u het ook niet had kunnen weten. Als u op het moment van de aanvaarding van de nalatenschap al wist van de schuld, kunt u geen beroep doe op artikel 4:194a.

Als een erfgenaam niet precies wist hoe het zat, maar onder de omstandigheden van het geval toch echt beter had moeten weten, twijfelde of had moeten twijfelen over de schuld en als die erfgenaam geen onderzoek heeft gedaan, dan kan diegene ook geen beroep doen op het artikel.

Als u een verzoek in dient zult u dus moeten onderbouwen en bewijzen dat u van niets wist en dat u het ook niet had kunnen weten. Er volgt altijd een zitting waarbij bijvoorbeeld ook de kinderen van de erflater worden uitgenodigd en ook de schuldeiser.

Is de kantonrechter het met u eens, dan verleent de kantonrechter een machtiging aan u om de nalatenschap van de erflater beneficiair te aanvaarden. Vervolgens kunt u met die machtiging de griffie van de rechtbank in het boedelregister bij de rechtbank aan laten tekenen dat u de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard. De schuldeiser kan de vordering dan niet meer verhalen op uw privé vermogen.

Heeft u vragen over een dergelijke procedure? Neem contact op met mw. mr. L.E. Swart.

Lees meer

Beroepsverenigingen

Mr. Swart is lid van de volgende verenigingen:

  • Vereniging Nederlandse Jeugdrecht Advocaten
  • Nederlandse Mediatorsvereniging
  • Vereniging de Jonge Balie Breda
  • Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht
  • Europese Beweging Nederland
  • Vereniging voor Democratisch Europa

 

aangesloten bij

ADVOCATENKANTOOR SWART is aangesloten bij MFN Registermediator

  De Geschillencommissie  

De beroepsvereniging voor professionals in mediation